ترسیم نقشه اجرایی سازه فولادی
1

ترسیم نقشه اجرایی سازه فولادی

4 سال قبل / کل کشور

تهیه خروجی نقشه سازه فولادی مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، تبدیل EDB به DWG ترسیم نقشه اجرایی سازه فلزی شامل جزئیات تیر و ستون […]