معماری موزه و اصول طراحی آن

موزه یکی از مهمترین و شاخص ترین ساختمان های فرهنگی هنری به شمار می رود و در یک دهه گذشته معمارن مشهوری مثل جان نوول، زاها حدید، نورمن فاستر و ...